• Zaburzenia psychiczne

  Są to utrudnienia funkcjonowania społecznego lub psychicznego człowieka, noszące znamiona cierpienia, zlokalizowane wokół objawu osiowego (lęku).
  Pojęcie zaburzenia wiąże się z pojęciami zdrowia psychicznego, normalności zachowania oraz jego patologii.
  Główne klasyfikacje psychologicznych problemów zdrowotnych to: DSM (Diagnostyczny i statystyczny podręcznik zaburzeń klinicznych) wydawany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz ICD-10 (Międzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych), wydawana przez Światową Organizację Zdrowia.
  Psychopatologia jako nauka zajmująca się zaburzeniami psychicznymi musi opierać się na ścisłej definicji zaburzenia psychicznego. Obecnie wyróżnia się 7 elementów na podstawie których możemy stwierdzić czy dane zachowanie jest patologiczne i wnioskować o zaburzeniu psychicznym, są to:

  • cierpienie
  • trudność w przystosowaniu indywidualnym
  • nieracjonalność i dziwaczność
  • nieprzewidywalność i brak kontroli
  • rzadkość i niekonwencjonalność
  • dyskomfort obserwatora
  • naruszenie norm społecznych


  Określenie granic normalności jest często zbędne, oraz zwykle bardzo trudne. Psychiatria biologiczna wiąże zaburzenia psychiczne z przyczynami neurochemicznymi. Psychologia najczęściej łączy większość zaburzeń z czynnikami intrapsychicznymi, doświadczeniami społecznymi i poziomem nasilenia stresu. Skrajne podejście, jak antypsychiatria, czy psychologia systemowa przerzucają ciężar patologii z procesów intrapsychicznych na interakcje społeczne, zwłaszcza związane z rodziną pochodzenia.
  Podział zaburzeń psychicznych
  Kategoria zaburzeń
  Przykład
  Kod ICD-10
  zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi zespół czołowy F00-F09
  zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków (substancji) psychoaktywnych alkoholizm F10-F19
  schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe schizofrenia F20-F29
  zaburzenia nastroju (afektywne) depresja F30-F39
  zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną fobia F40-F48
  zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi bulimia, lęki nocne, wytrysk przedwczesny F50-F59
  zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych osobowość dyssocjalna, zaburzenia preferencji seksualnych F60-F69
  upośledzenia umysłowe niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim F70-F79
  zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego) autyzm dziecięcy F80-F89
  zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym ADHD F90-F98
  zaburzenia psychiczne bliżej nie określone - F99


  Źródła:
  Wikipedia
  PWN